PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Fundacja ad Futurum

Fundacja ad Futurum została założona przez Instytut Ojców Szensztackich w 2004 roku. Celem fundacji jest rozwój edukacji i wychowania. Chcemy aktywnie wspierać działalność społeczną, popierać integrację środowisk lokalnych, ale też integrację w wymiarze międzynarodowym. Naszymi działaniami chcemy nieść pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ojcowie Szensztaccy

Fundacja Ad Futurum
ul. Nowowiejska 12
05 – 410 Józefów 3
tel. +48 22 789 56 38
fax. +48 22 789 21 83
www.adfuturum.pl

E - mail:ad.futurum@szensztat.pl

REGON: 140059269
NIP: 532 18 86 702
KRS: 0000224444

Konto bankowe w PLN  14 1950 0001 2006 0043 6467 0002

Konto bankowe w EURO  84 1950 0001 2006 0043 6467 0003

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego w zakresie edukacji i wychowania. Cele fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

Celami Fundacji są:

1. Wszechstronny rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania i kształtowania osobowości młodzieży oraz troska o rozwój rodziców, nauczycieli i wychowawców.
2. Promocja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Promocja wychowania z poszanowaniem godności osoby ludzkiej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, idei solidarności społecznej, poczucia wspólnotowości i etosu służby społecznej kształtujących różnorodne obszary życia młodzieży i dorosłych (rodzina, szkoła, praca, władza publiczna).
4. Działania na rzecz promocji talentów wychowawczych oraz osiągnięć twórczych młodzieży.
5. Szeroko rozumiana edukacja dorosłych, zwłaszcza w zakresie kształcenia animatorów życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.
6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Działania na rzecz tworzenia placówek oświatowo-wychowawczych i dydaktycznych ( zespoły szkół oraz szkoły wyższe) a także działania na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu nauczania i wychowania w takich placówkach, jak również unowocześnienia ich technicznego wyposażenia oraz urzeczywistnienia wysokich standardów zaplecza socjalno– kulturalnego ośrodków dydaktyczno – wychowawczych w Polsce.
8. Współfinansowanie działalności oświatowo-dydaktycznej oraz współpracy naukowej z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.
9. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do promowania w środkach masowego przekazu metodyki wychowania, wzorów zagospodarowania czasu wolnego oraz efektywnych programów wspierających proces kształtowania osobowości opartej na tradycyjnych wartościach.
10. Promocja i organizacja wolontariatu w kraju i za granicą.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Pomoc charytatywna i społeczna, w szczególności rodzinom i matkom w trudnej sytuacji życiowej.
13. Działania na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, organizacji nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem. Fundacja swoje cele realizować będzie przez:

1. Organizowanie programów młodzieżowych, rodzinnych, programów dla animatorów życia środowisk młodzieżowych, grup rówieśniczych, środowisk społeczno-gospodarczych i kulturalnych.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej w zakresie kształtowania programów prewencyjno-edukacyjnych, pomagających w przeciwdziałaniu patologiom społecznym wśród młodzieży.
3. Organizowanie konferencji, seminariów i dyskusji o tematyce oświatowo-wychowawczej oraz edukacji dorosłych, w tym kształtowania osobowości i umiejętności nauczycieli-wychowawców.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie form i metod edukacyjnych, wychowawczych i kształceniowych.
5. Podejmowanie działań planistycznych i prawno-organizacyjnych zmierzających do budowy, wyposażania i prowadzenia szkół, zespołów szkół oraz szkół wyższych.
6. Świadczenie pomocy w zakresie wzbogacania zaplecza dydaktycznego szkół.
7. Fundowanie stypendiów i systemu nagradzania uczniów i kadry pracującej w szkołach i placówkach pozaszkolnych.
8. Organizacja wymiany zagranicznej młodzieży, międzynarodowych obozów formacyjno-wypoczynkowych, form pozaszkolnej pracy z młodzieżą, jej rodzicami i nauczycielami.

o. Kentenich
Przez ciemność i noc kroczę z Tobą, gdyż Twoja miłość zawsze przy mnie czuwa.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Przyszłość społeczeństwa i Kościoła zależy od rodziny. Dlatego potrzebujemy rodzin, które poprzez swoje życie oraz obecność będą się przyczyniały do pełnej, a jednocześnie zgodnej z duchem czasu, realizacji chrześcijańskiej wiary w naszym świecie. Realizację tej potrzeby nosił Ojciec Józef Kentenich (1885-1968) w sercu, kiedy w 1942 w ramach wspólnot Dzieła Szensztackiego założył instytut świecki życia konsekrowanego dla katolickich małżeństw.

Czytaj więcej
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków