PL EN DE ES FR IT RU FI
- Ademas del tratamiento de la disfuncion erectil comprar levitra online vino durante una cena romantica. - 44% of men are sexually active buy Cialis over the counter the lower the activity. - Effective tool in the fight against order Tadalafil online for men who have an active sex life. - El tratamiento puede ser tanto conservador Cialis sin receta de excitacion se llena activamente de sangre. - Second in popularity among men except buy Propecia treatment of male pattern baldness.
Kalendarium
Założyciel strona główna
Instytut Rodzin
Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej
Instytut Pań Szensztatu

Powstanie wspólnoty

Instytut Świecki Pań Szensztatu powstawał w latach trzydziestych XX w. i jest częścią Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego. W czasach nazistowskich część młodych członkiń Apostolskiego Związku Kobiet (jedynej żeńskiej gałęzi ówczesnego Ruchu Szensztackiego) zaczęło poszukiwać nowej drogi i formy życia. Pragnęły w pełni poświęcić się Panu Bogu, żyć według rad ewangelicznych, ale równocześnie pozostać w świecie. Przy coraz bardziej nasilającym się prześladowaniu wierzących czuły się wezwane do tego, by jako „przedłużone ramię Kościoła” umacniać wiarę i życie chrześcijańskie w ludziach. Niektóre z nich za swoje żywe świadectwo wiary trafiło do obozów koncentracyjnch. W 1938 roku młoda wówczas wspólnota obrała nazwę „Panie Szensztatu”. Nazwa naszej wspólnoty wskazuje na Maryję – Panią Szensztatu, która wezwała nas do służby człwiekowi. Razem z Maryją chcemy naszym Bogu poświęconym życiem nieść dzisiejszemu zsekularyzowanemu światu Chrystusa i dawać świadectwo życia wiarą. Chcemy świadczyć o Bożej miłości, która jak słońce ma życiodajną moc i zdolna jest zmienić jego oblicze. O. Kentenich, po swoim powrocie z obozu koncentracyjnego w Dachau, zatwierdził tę nową formę życia w Ruchu Szensztackim. Było to 2 lutego 1946 roku i dzień ten jest dniem ukonstytuowania naszego instytutu. W 1965 roku na znak wdzięczności za wierność i wszelkie ofiary w trudnych czasach, o. Kentenich podarował naszej wspólnocie Krzyż Jedności, przekazując jej tym samym zadanie pomocy w ucieleśnianiu posłannictwa Szensztatu dla Kościoła i współczesnego świata. Po powrocie z Milwaukee/USA w 1965 roku o. Kentenich towarzyszył i inspirował naszą wspólnotę, będąc jej duchowym dyrektorem, aż do dnia swojej śmierci 15 września 1968 roku. Od 1977 nasz Instytut istnieje na prawie papieskim, a jego członkinie działają w 20 krajach świata.

Forma naszego życia

Świat jest miejscem naszego pełnego oddania się Panu Bogu. Na pozostanie w świece decydujemy się dlatego, gdyż chcemy współczesność „od środka” wypełniać duchem Chrystusa. Nie żyjemy za murami klasztoru i nie mamy też w zwyczaju mieszkać razem. Zewnętrznie niczym nie odróżniamy się od ludzi z naszego otoczenia. Polem naszego apostolatu jest dla każdej z nas miejsce pracy. Angażujemy się również w Ruchu Szensztackim oraz w Kościele, szczególnie w życiu parafialnym. Życie duchowe i apostolskie zaangażowanie uzupełniają się, nawzajem sobie służąc. Nasze życie jest życiem według rad ewangelicznych, gdzie: czystość oznacza całkowite, wolne oddanie się Bogu Miłości w służbie ludziom, posłuszeństwo pomaga nam w przyjęciu woli Stwórcy, ubóstwo praktykujemy w odpowiedzialnym posiadaniu i nie przywiązywaniu się do jakichkolwiek dóbr.
Struktura i kierownictwo

Na czele naszego instytutu stoją: przełożona generalna i dyrektor duchowy. Razem z radą generalną kierują oni naszą międzynarodową rodziną. Cała wspólnota podzielona jest na regiony. Każdy z regionów posiada swoje lokalne kierownictwo, z przełożoną regionalną na czele. Nasza wspólnota ma charakter rodziny, gdzie przełożona generalna jest matką, a dyrektor duchowy ojcem wspólnoty. Autorytet w rodzinie ma macierzyński i ojcowski charakter, a posłuszeństwo przeżywane jest w duchu dziecięctwa. W ramach naszej rodziny wyodrębniamy dwie różne formy wspólnoty: kurs i grupę. Każda członkini należy tak do kursu, jak i do grupy. W kursie znajdujemy na czas naszego życia stałe duchowe zadomowienie i czysto ludzkie zakorzenienie; grupę natomiast tworzą członkinie różnych kursów, ale jednego regionu – tu formujemy i wspieramy naszą apostolską działalność w świecie.
Droga do naszej wspólnoty

Wielkie znaczenie dla naszego życia w świecie ma wychowanie i formacja, ale również duchowe kierownictwo naszych członkiń. Wszystko to dokonuje się podczas weekendowych spotkań, tygodni roboczo-formacyjnych i wspólnotowych rekolekcji. Formacja w naszej wspólnocie trwa ok. 9 lat i obejmuje: czas przygotowania (odpowiednik zakonnego postulatu) - 1 rok, czas kandydatury (odpowiednik nowicjatu) - 2-3 lata oraz czas dwóch tercjatów - każdy z nich trwa 1-2 lata. Kandydatura każdej Pani Szensztatu zakończona jest zawarciem kontraktu ze wspólnotą na czas jednego roku, potem na dwa i na trzy lata. Drogę formacji zamyka zawarcie kontraktu wieczystego, co oznacza włączenie do wspólnoty już na zawsze. W ciągu tych ok. 9 lat nie ma żadnego czasu zamkniętego, poświęconego wyłącznie formacji we wspólnocie. Nie przerywamy zatem naszego życia zawodowego.
Nasza duchowość

Nasza duchowość zakorzeniona jest w duchowości naszego Założyciela, o. Józefa Kentenicha.

   1. Śladem naszego Założyciela zawieramy Przymierze Miłości z Maryją, Matką Trzykroć Przedziwną i Zwycięską Królową z Schönstatt. Maryja wypowiedziała swoje „fiat”, by stać się przez to Rodzicielką i Towarzyszką Zbawiciela, aż pod krzyż. Za Jej przykładem chcemy niepodzielnie podążać za Chrystusem i nieść Go naszemu otoczeniu. Dzięki Maryi Syn Boży stał się człowiekiem. W Nim Bóg zawarł z ludzkością Nowe i Wieczne Przymierze. W taki oto sposób Matka Boża łączy to, co naturalne i ponadnaturalne. Znakiem tej głębokiej łączności Jezusa i Maryi jest dla nas Krzyż Jedności, w którym my, Panie Szensztatu, widzimy wyraz naszego szczególnego posłannictwa. Dlatego też Krzyż Jedności jest też znakiem przynależeności do naszej wspólnoty i przypomina nam, byśmy na wzór Maryi, stojącej pod krzyżem, wypełniały nasze zadanie w świecie i dla świata.
   2. Nasze poświęcone Bogu życie w świecie jest życiem według rad ewangelicznych. Na czas zawieranego kontraktu obiecujemy żyć w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie na wzór Jezusa. Rady ewangeliczne są normą naszego życia i środkiem dla uświęcania świata.
   3. Podstawą naszej duchowości jest praktyczna wiara w Opatrzność Bożą. Wierzymy w obecność Boga w naszym życiu i w całej historii człowieka. Tam też Go szukamy i spotykamy. W codziennym, żywym doświadczeniu Pana Boga, staramy się usłyszeć Jego wolę i życzenia, a w wiernym wypełnianiu obowiązków chcemy udzielać Mu odpowiedzi. W ten sposób obowiązki dnia codziennego otwierają się na obecność kochającego Ojca i uzdalniają nas do odpowiedzialnego postępowania.
   4. Ideał świętości w życiu codziennym wypełnia każdy nasz dzień. Kontakt z Panem Bogiem pogłębiamy nie przez jakieś nadzwyczajne dzieła, czy ćwiczenia duchowe, lecz przez starannie odczytywanie woli Boskiej Opatrzności w danym dniu i przez wypełnianie jej z miłością. Nasze ideały i wartości staramy się urzeczywistniać, a naszą miłość do Pana Boga wyrażać w miłości do ludzi z naszego otoczenia.

Instytut Pan Szensztatu w Polsce

Poza domem macierzystym w Schönstatt (Haus Regina), poprzez lata rozwoju naszej wspólnoty w wielu krajach, powstały ośrodki szensztackie, których centralnym miejscem są Sankatuaria filialne. Przy nich rozwija się lokalne życie naszej wspólnoty (comiesięczne spotkania, dni skupienia i doroczne rekolekcje) z równoczesnym otwarciem i dyspozycyjnością dla miejscowej rodziny szensztackiej i wszystkich, którzy chcą przekroczyć progi naszego domu i Sanktuarium. Tak jest również i w Polsce. Nasza wspólnota w Polsce istnieje od samych początków formowanie się instytutu w Niemczech. Dom jednak mamy dopiero od 1992 roku. Stoi on dziś w cieniu Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Matki Jedności. Sanktuarium zostało poświęcone 9 września 2000 i jest darem Ruchu Szensztackiego dla Kościoła na dwutysiąclecie chrześcijaństwa. Wyrazem oryginalności każdej budowli jest nadane mu imię. Sanktuarium w Rokitnicy to Sanktuarium Matki Jedności. Nazwa ta jest odpowiedzią na pragnienie bardzo szeroko pojętej jedności, a szczególnie jedności ludzi z Panem Bogiem i ludzi między sobą. Imię naszego Sanktuarium przedstawione jest też w kamieniu węgielnym, zawierającym fragment muru berlińskiego. Zburzenie owego muru jest znakiem dążenia świata do jedności. Prawdziwa jedność to jednak coś więcej niż tylko burzenie murów - to dar w Jezusie Chrystusie. On to przez swoją zbawczą śmierć przezwyciężył wszystkie podziały i wysłużył na nowo jedność z Bogiem i jedność ludzi między sobą. Dlatego też kamień ten ma kształt krzyża. Kamień ów, obraz Matki Bożej i dzwon do sanktuarium w Rokitnicy poświęcił Ojciec Święty, Jan Paweł II, 15 czerwca 1999 w Gliwicach.

Międzynarodowa strona Instytutu Pań Szensztatu
www.frauen-von-schoenstatt.de

o. Kentenich
Szensztat powstał przez bezinteresowną służbę innym, na tej drodze musi się dalej rozwijać.
Beatyfikacja PK
Józef Engling
Nasze wspólnoty
Can you buy Retin A over the counter buy retin a tretinoin | Levitra, toma por oral con o sin comida comprar vardenafil generico | Si Levitra recepción de una etapa 5 mg y 0,4 mg de tamsulosina en dos de 21 pacientescomprar levitra online | Tabletten den Zusammenbruch kamagra rezeptfrei einen medizinischen Fragebogen auszufüllen. | Allopurinol reduces the production of uric acid in your body buy allopurinol 300 mg blood may need to be tested often.
Akademia Rodziny
Fundacja Przymierze
Kawiarenka Dialogowa Małżonków