Tu i teraz – radośni, silni i ufni w Bogu…Rozważania różańcowe

Tu i teraz – radośni, silni i ufni w Bogu…

Boże Ojcze, przesuwając w ręku perły różańca, pragnę rozważać jego tajemnice sercem i umysłem, by zrozumieć Twoje prowadzenie. Podążam śladami, które zostawił mi Zbawiciel i Jego Najświętsza Matka. Tu i teraz, pragnę złączyć moje życie z ich świętym życiem, a wszystkie ofiary przynosić do Sanktuarium Matki Trzykroć Przedziwnej, do kapitału łask.

I Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Codziennie modlimy się ze Zbawicielem do Ojca: Bądź wola Twoja… i szukamy jej w słowach Ewangelii, w Bożym Prawie, w przykazaniach, w wydarzeniach dnia, w spotkaniach z ludźmi, w rozmowach czy wiadomościach, które do nas docierają. Maryjo, pomóż nam w tym wszystkim usłyszeć słowa skierowane do nas przez Bożego Posłańca. Naucz nas przyjmować Boże życzenia i ochoczo podejmować ich realizację.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Wiara prowadzi nas do pełnego zaufania Bogu, a wtedy On pozwala nam doświadczyć spełnienia swoich obietnic. Błogosławiona, któraś uwierzyła – słowa pochwały wypowiedziane przez Elżbietę i wyśpiewana całym sercem pieśń Magnificat – umacniały Maryję w czasie Jej ukrytego życia w Nazarecie, w służbie Jezusowi i Józefowi. Maryjo, przypominaj nam o spełnionych obietnicach Boga, a przez to umacniaj naszą wiarę, abyśmy nie tracili radości.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida… Maryjo, w ubogiej grocie rodzisz Boże Dziecię. Wokół Ciebie zwierzęta i siano… i wielki plan miłości Ojca, który daje światu Swojego Syna. Maryjo, wyproś nam łaskę zadomowienia! Zakotwicz nas w Sanktuarium i naucz ufności. Niech moc naszego zaufania Bogu pozwala nam przetrwać trudny czas, aż zobaczymy sens wydarzeń, które zesłała nam Ojcowska Dłoń.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Tu i teraz… w świątyni Jerozolimskiej ofiarowujesz Najwyższemu, Syna Twojego łona i Boga Twojego serca, aby wypełnić Prawo. Posłuszeństwo Bogu Ojcu sprawia, że Twoje serce jest mocne, silne, a Twoja radość cicha i głęboka. Ona wypełnia całą Ciebie. Maryjo, przemieniaj nasze serca mocą ofiar składanych do kapitału łask w Sanktuarium i uczyń, by były silne, radosne i ufne w Bogu.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Trzy dni poszukiwań i zmartwień, nieprzespanych nocy, a gdy już z Józefem odnaleźliście Syna, nie usłyszeliście od niego żadnego usprawiedliwienia czy wyjaśnienia, tylko pytanie: Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście… Maryjo, naucz nas przyjmować od Jezusa wszystko co trudne, niezrozumiałe i zachowywać to w sercu. Chcemy wpatrywać się w Boga, rozmawiać z Nim i składać Mu ofiary. Nasze niepewności zawierzamy Tobie, Matko, i składamy do kapitału łask w Sanktuarium.

II Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jezus, w swojej pokorze, zanurza się w wodach Jordanu, byśmy poznali, że jest umiłowanym Synem Ojca, a w Nim my wszyscy, których obmyły wody chrztu świętego – ukochanymi córkami i synami Boga Ojca. Maryjo, Matko Trzykroć Przedziwna, Córko Ojca Przedwiecznego! Oddając się Tobie i w łączności z Tobą możemy przeżywać miłość Boga skierowaną do nas. Twoja miłość przywraca nam utraconą godność dziecka Bożego.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Jezus, ze swoją Matką i uczniami, uczestniczy w przyjęciu weselnym. Maryja zauważa kłopotliwą sytuację nowożeńców i mówi o niej Synowi, a On dokonuje pierwszego cudu: przemienia wodę w wino. Obficie udziela radości, płynącej z otrzymanych darów naturalnych i nadprzyrodzonych. Maryjo, Matko Trzykroć Przedziwna, Matko Syna Bożego! Niech nasza radość wypływa ze spełniania Twojego polecenia: Uczyńcie wszystko, co Syn wam powie. Chcemy zawsze napełniać stągwie ofiarami składanymi do skarbca łask.

3. Głoszenie Królestwa Bożego

Przemierzając Palestyńską Ziemię Jezus naucza i wzywa do nawrócenia oraz głosi Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym. My również usłyszeliśmy i poznaliśmy Jego Słowa. Czy Słowo Boże jest dla nas żywe? Czy nas porusza i przemienia? Maryjo, Matko Trzykroć Przedziwna, Oblubienico Ducha Świętego! Przygotuj nasze serca na przyjęcie Słowa Bożego, wyproś nam łaskę przemiany i głębokiego nawrócenia, abyśmy, tu i teraz, rozpoznali czas przyjścia Królestwa Bożego.

4. Przemienienie na górze Tabor

Jezus zabiera na Górę Tabor trzech swoich umiłowanych uczniów i przemienia się na ich oczach. To zdarzenie umacnia ich na chwile próby, której doświadczą w dniach Jego męki i śmierci. My również dziękujemy za czas umocnienia naszyj wiary, nadziei i miłości, za harmonię życia rodzinnego, odpoczynek na łonie przyrody. Maryjo, Matko Trzykroć Przedziwna, Matko przemiany! Bądź z nami w chwilach sukcesu i powodzenia, ale przeprowadź nas również przez trudne życiowe próby i doświadczenia, gdy musimy podejmować ważne decyzje i rozwiązywać problemy.

5. Ustanowienie Eucharystii

W Wieczerniku, Jezus umywa swoim uczniom nogi, dając przykład pokornej służby i miłości do końca. Zostawia nam Siebie w Eucharystii. Życie rodzinne jest „poligonem” ofiarnej służby, a rodzinny stół, miejscem budowania jedności. Maryjo, Matko Trzykroć Przedziwna, Pani Eucharystii! Ucz nas wdzięczności za wielką miłość Ojca do nas. Daj, byśmy czerpali siłę, radość i ufność, ze zjednoczenia z Twoim Synem w częstej Komunii świętej.

III Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus wie, co Go czeka, dlatego modli się do Ojca, prosząc o oddalenie gorzkiego kielicha męki. W pełnym posłuszeństwie i poddaniu się woli Bożej, podejmuje go dla naszego zbawienia. W modlitwie Jezusa zawarta jest moja modlitwa o wytrwanie na wybranej drodze: w bólu i rozterce. Maryjo, pomóż mi trwać przy Bogu, tu i teraz, w chwilach mojego bólu, odrzucenia i lęku. Niech moja miłość będzie większa od mojego cierpienia. Daj mi siłę i ufność w Bogu.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Jezus doświadcza uderzeń bicza i bólu rozrywanego ciała. Przyjmuje każde uderzenie, aby zapłacić za mój egoizm i wygodę, za czynioną niesprawiedliwość i poniżanie godności drugiego człowieka. Ofiarowuje On swój ból i wstyd Ojcu. Maryjo, pomóż mi, tu i teraz, przetrwać i znieść krzywdy wyrządzone mi przez innych: obmowy, plotki, oszczerstwa. Naucz mnie przebaczać. Daj mi siłę i ufność w Bogu.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Jezusa przejmuje niewymowny ból, gdy wkładają Mu na głowę koronę z cierni. Znosi go, aby wynagrodzić Ojcu za wszelkie nasze grzechy, wyrządzone myślą, słowem, zaniedbaniem. Ofiarowuje go Ojcu, który patrzy na Niego z miłością. Maryjo, oczyść moje myśli i zamiary, słowa i czyny, abym tu i teraz, stawał się nowym człowiekiem. Daj mi moc i ufność w Bogu.

4. Droga krzyżowa Pana Jezusa

Wąskimi uliczkami Jerozolimy, wśród tłumu gapiów, Jezus niesie ciężki krzyż. Na jego ciężar składają się też moje winy, grzechy i zaniedbania dobra oraz brak wierności. On ofiarowuje Ojcu znoszone zniesławienie, hańbę i ból, aby mnie zbawić. Maryjo, wyproś mi, tu i teraz, potrzebne łaski do dźwigania mojego krzyża. Stań przy mnie na mojej drodze krzyżowej i nie pozwól mi z niej zejść. Daj mi moc i ufność w Bogu.

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Jezus umiera na drzewie hańby, aby otworzyć mi Niebo. Ostatnie chwile konania to niepojęty ból, ale Zbawiciel, który do końca nas umiłował, nie zostawia nas sierotami. Przed śmiercią daje nam Matkę, a ofiarowując Ojcu swojego ducha – oddaje Mu wszystko. Maryjo, moja Matko! Tu i teraz, pragnę kroczyć przez życie trzymając się Twojej dłoni, zamykając się w Twoim Niepokalanym Sercu.

IV Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, Ty głęboko wierzyłaś w zwycięstwo Twojego Syna, w Jego Zmartwychwstanie, przez które zdeptał grzech i pokonał śmierć. Radosna, silna i ufna w moc Boga, kształtujesz serca uczniów Chrystusa. Prosimy Cię, wychowuj nas na nowych ludzi, pewnych zwycięstwa, bo pokładających ufność w Bogu.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Maryjo, Ty głęboko wierzyłaś, że Wasze rozstanie nie będzie trwało długo i znów będziesz z Twoim Synem w Domu Ojca. Radosna, silna i ufna w Bogu, prowadzisz uczniów Chrystusa i zadomawiasz ich w Wiecznej Ojczyźnie. Prosimy Cię, wskazuj nam Niebo i wypraszaj łaskę zadomowienia w świecie nadprzyrodzonym.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, Ty głęboko wierzyłaś, że Jezus ześle młodemu Kościołowi Ducha Świętego, dlatego radosna, silna i ufna w Bogu, trwałaś z uczniami Chrystusa na modlitwie. Prosimy Cię, wychowuj nas na ludzi głębokiej modlitwy, gotowych do składania wyrzeczeń i umartwień, za Kościół Twojego Syna.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, Ty głęboko wierzyłaś, że Twoje miejsce jest w Niebie, u boku Twojego Syna. Radość wypełnia Twoje Niepokalane Serce. Spełniła się Twoja ufność pokładana w Bogu i, na zawsze silna Jego mocą, wspierasz nas, Swoje dzieci. Prosimy Cię, podaruj nam radość i siłę do pokonywania trudności życia, byśmy pokładali wielką ufność w Bogu.

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

Maryjo, Ty głęboko wierzyłaś w Królewskie panowanie Chrystusa, o czym zapewniał Cię Archanioł Gabriel w chwili Zwiastowania. U boku Twojego Syna, jesteś Królową Nieba i Ziemi. Prosimy Cię, wyproś nam łaskę życia w godności dzieci Bożych. Niech cechuje nas królewski styl bycia, który odbija się w naszej postawie, słowach i czynach.

s. M. Damiana Czogała

Poprzedni wpis
Droga krzyżowa w przymierzu z Maryją ku Eucharystii
Następny wpis
Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium, codziennie godz. 19:00

Podobne wpisy

Upodobnienie do Maryi i ukazywanie Jej sobą Por. J. Kentenich, Narzedzie w dłoniach Maryi, s. 116n © Copy right Hanna Grabowska Nie jest to rzeczą dziwną, że dusza, która jako…
CZYTAJ WIĘCEJ