„Poruszeni Duchem Bożym”

„Poruszeni Duchem Bożym”

Szensztat, 12 czerwca 2022 r.

„Wy jesteście naszym listem” (por. 2 Kor 3, 2)

List braterski do międzynarodowej Rodziny Szensztackiej

Droga Międzynarodowa Rodzino Szensztacka,

Zainspirowani Pięćdziesiątnicą, „zgromadziliśmy się z Maryją” (Dz 1, 14), aby błagać Ducha Świętego w tej pełnej wyzwań godzinie historii. Po oskarżeniach przeciwko o. Kentenichowi i po tym, jak dwukrotnie przekładaliśmy kongres z powodu pandemii, zebraliśmy się razem – pełni wdzięczności za życie, które Bóg wciąż w nas odradza.

W Kongresie Zesłania Ducha Świętego uczestniczyło 145 delegatów z 30 krajów.

Po ożywionych dyskusjach i intensywnej wymianie myśli wierzymy, że nasza międzynarodowa Rodzina Szensztacka jest powołana do:

1. głębszego zrozumienia prorockiego charyzmatu i osoby o. Kentenicha. My sami musimy być w nim zakorzenieni, aby był owocny dla naszego Ruchu, dla Kościoła i dla świata;

2. twórczego rozwijania charyzmatu szensztackiego – w sposób edukujący, otwarty i synodalny;

3. odważnego i cierpliwego poszukiwania odpowiedzi na znaki czasu w oparciu o nasze chrześcijańskie korzenie szensztackie.

W ten sposób doświadczamy, że nasze zaufanie staje się odważne i twórcze w tych zmieniających się czasach.

Mocno zakorzenieni i pełni nadziei idziemy w przyszłość.

Wsłuchaliśmy się w głos naszej młodzieży i jej wezwanie do „zdrowego buntu „[1] , do synodalności organicznej, charakteryzującej się kulturą dialogu, otwartości i słuchania. Obejmuje to również odwagę zaakceptowania własnej kruchości i pozwolenie, by ten młodzieńczy duch ukierunkował nasze postawy. Na tej drodze odnowy i zaufania uczymy się powierzać Bożej Opatrzności. Razem chcemy głębiej odkrywać bogactwo naszego charyzmatu. Z nadzieją i ufnością stawiamy czoła wszystkim pytaniom związanym z Ojcem Kentenichem i oryginalnością naszego Ruchu.

„Kultura przymierza jest kulturą spotkania”

(Papież Franciszek)

Przymierze Miłości jest twórczym wkładem Rodziny Szensztackiej w proces synodalny Kościoła zainicjowany przez Ojca Świętego. Daje nam organiczny sposób patrzenia na rzeczy, który łączy w sobie naturę i łaskę oraz rozwija się w całościowy organizm więzi. Chodzi o to, by słuchać nie tylko ludzkiego rozumu, ale także głosu Boga, gdy do nas przemawia.

Nasze Przymierze Miłości prowadzi nas do żywej relacji z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Dzięki temu, a także dzięki więzi z bliźnimi i środowiskiem, w którym żyjemy, uczymy się kochać. W ten sposób doświadczamy piękna i radości bycia rodziną. Zjednoczeni w charyzmacie Ojca Kentenicha, idziemy w przyszłość. Nasze serca i umysły są otwarte i pełne nadziei.

Doświadczamy Przymierza Miłości jako daru i misji w obliczu dzisiejszych wyzwań w Kościele i w świecie. Wobec narastających nierówności i problemów społecznych jesteśmy wezwani do przymierza z innymi na wszelkich peryferiach ludzkiej egzystencji. Kryzys ekologiczny wzywa nas do życia w przymierzu z Bożym stworzeniem.

Jesteśmy gotowi stawić czoła obecnym wyzwaniom:

1. Uważamy, że ważne jest zwołanie Międzynarodowego Kongresu Młodzieży przed kolejnym Kongresem Zesłania Ducha Świętego. Wniosek ten powinien być poparty przez Biuro Koordynacji Międzynarodowej.

2. Wspieramy wniosek za reprezentatywnym udziałem młodzieży na następnym Kongresie Zesłania Ducha Świętego.

3. W celu ułatwienia organicznego przechodzenia młodzieży do różnych wspólnot, opowiadamy się za aktywnym wspieraniem i uważnym towarzyszeniem młodzieży.

4. Wspieramy kursy i inicjatywy, które rozwijają kompetencje dotyczące znajomości Ojca Kentenicha i duchowości szensztackiej 

5. Widzimy potrzebę opracowania kursów dla liderów Ruchu Szensztackiego, a zwłaszcza dla osób świeckich jak i dla liderów społecznych.

6. Zachęcamy wszystkich członków ruchu do aktywnego uczestnictwa w procesie synodalnym Kościoła powszechnego.

7. Chcemy umacniać dialog z innymi charyzmatami w Kościele, w zgromadzeniach, ruchach i stowarzyszeniach cywilnych.

8. Promujemy atmosferę, która umożliwia zaangażowanie się w działalność naszego ruchu osobom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych.

9. Chcemy połączyć nasze inicjatywy społeczne w sieć, aby zwiększyć nasz wkład w życie społeczne, polityczne i kulturalne, zwłaszcza na rzecz osób ubogich i zepchniętych na margines.

Ten list do naszej międzynarodowej Rodziny Szensztackiej ma być świadectwem i zachętą. Tam, gdzie to sobie uświadamiamy, jesteśmy „listem Chrystusowym, […] napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc” (2 Kor 3, 3).

Poruszeni przez Ducha Bożego

Delegaci Kongresu

[1] Słowa te padły w prezentacji młodych delegatów na kongresie

Poprzedni wpis
Następny wpis

Podobne wpisy